Regulamin korzystania z systemu b2b firmy FORHIM (metalmorphose.pl)            


1. Platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://metalmorphose.pl prowadzony jest przez KRZYSZTOFA CHOCHOŁ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EXTRA CLEAN KRZYSZTOF CHOCHOŁ, FOR HIM KRZYSZTOF CHOCHOŁ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Raszyńska 1A, 70-701 Szczecin, NIP 8522406745, REGON 320545111, adres poczty elektronicznej: sklep@forhim.pl oraz numer telefonu: (+48) 576 141 476 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej towarów i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej (dalej Platforma) służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym, prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą (dalej Kupujący).

 1. Platforma działa na pod adresem: https://metalmorphose.pl, przy czym firma FOR HIM jest uprawniona do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. FOR HIM powiadomi Kupujących o zmianie adresu platformy. Jednocześnie FOR HIM oświadcza, że do Platformy mają dostęp wyłącznie zarejestrowane podmioty gospodarcze.

  3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z platformy przy dokonywaniu zakupów produktów FOR HIM. Kupujący może zostać pozbawiony przez FOR HIM prawa do korzystania z platformy w każdym czasie, w szczególności z powodu jakiegokolwiek opóźnienia Kupującego w płatności na rzecz FOR HIM. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania. 

  4. W celu skorzystania z platformy Kupujący jest zobowiązany do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kupujący ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień. Kupujący akceptuje Regulamin poprzez korzystanie z Platformy. 

  5. Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez FOR HIM poprzez platformę mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. FOR HIM dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z FOR HIM w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. 

  6. Wszelkie prawa autorskie do opisów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów umieszczonych na platformie przysługują firmie FOR HIM lub producentom towarów. Firma FOR HIM wyraża zgodę na pobieranie opisów technicznych oraz zdjęć umieszczonych na Platformie.

  7. Wszystkie ceny na platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i w wartościach brutto. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do cen Kupujący jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z FOR HIM w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

  8. Na produkty zakupione poprzez Platformę Kupującemu przysługuje taki sam rabat, jak przy dotychczasowej formie zakupu (np. zamówienia mailowe). 

  9. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 12.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach. 

  10. Złożenie prawidłowego zamówienia poprzez platformę jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej FOR HIM i Kupującego umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z danymi zawartymi w opcjach zakupu i dostawy wybranych w platformie. Złożenie zamówienia skutkuje wystawieniem faktury vat dla Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do jej opłacenia. Złożenie zamówienia nie jest jednak równoznaczne z jego wykonaniem przez FOR HIM. Firma FOR HIM nadzorująca sprzedaż może w każdym czasie i bez podania przyczyny wstrzymać lub odmówić realizacji zamówienia, co bez jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń skutkuje odstąpieniem firmy FOR HIM od umowy sprzedaży. W tym przypadku Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec FOR HIM.  

  11. W przypadku złożenia przez Kupującego nieprawidłowego zamówienia, w szczególności zawierającego braki w ilości, cenie produktu lub warunkach jego dostawy zamówienie uznaje się za niezłożone. W tym wypadku, w przypadku braku przyjęcia przez FOR HIM zamówienia do realizacji w terminie 24 godzin od jego złożenia z zastrzeżeniem pkt 9, Kupujący powinien skontaktować się w celu poprawienia zamówienia lub dokonać samodzielnie korekty zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone od chwili wprowadzenia wszelkich danych wymaganych do jego realizacji. 


  12. FOR HIM zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych przez FOR HIM i Kupującego.

 

 1. FOR HIM nie przyjmuje zwrotów towarów zakupionych poprzez Platformę przez Kupującego, w szczególności wynikających z odesłania towaru zakupionego u Kupującego przez jego klienta. 
 2.  FOR HIM zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów oferowanych poprzez platformę, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. 

  15. FOR HIM nie ponosi wobec Kupującego lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności. 

  16. Oferta FOR HIM obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży dokonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie do miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia mogą być dokonywane przez podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

  17. Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych FOR HIM (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Kupującego od FOR HIM; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu, cen oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy. 

  18. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. Regulamin ten jest dostępny na stronie Platformy pod adresem https://metalmorphose.pl/regulamin/ .

  19. Firma FOR HIM ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. 

  20. Akceptując niniejszym regulamin Kupujący zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez Platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu. 

  21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą zapisy umowy o współpracy oraz przepisy polskiego prawa. 

  22. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd.
Shopping Cart
0
  0
  Twoje zamówienia
  Twój koszyk Wróć do sklepu